Kompensasjon

Kompensasjon ved svært langvarige strømbrudd

Ny ordning med direkte utbetaling til våre kunder ved avbrudd i strømforsyningen som varer i mer enn 12 timer.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt ny ordning med kompensasjon til kunder ved avbrudd i strømforsyningen som varer i mer enn 12 timer. For avbrudd inntil 12 timer gis det ingen kompensasjon. Ordningen er gjort gjeldende fra 1. januar 2007.

Hvem vil ordningen gjelde for?
Ordningen gjelder alle som er registrert som kunder, som opplever et sammenhengende avbrudd i strømforsyningen som varer i mer enn 12 timer. Merk at kompensasjonsordningen ikke gjelder kunder som har avtaler med utkoplingsklausuler, typisk uprioritert kraft. Det vil også være en begrensning i kompensasjon for fritidsboliger.

Slik søker du kompensasjon
NVE stiller som vilkår at kunden selv fremmer krav om kompensasjon for langvarige avbrudd. Den som er registrert som kunde kan fremme kravet om kompensasjon. Kravet skal fremmes på skjema ”Søknad om kompensasjon for ekstra langvarig strømbrudd”. Det er angitt på skjemaet hvilke felt som må fylles ut. Søknadsskjema fås ved henvendelse til vårt kundesenter eller ved å laste ned skjemaet fra lenke nedenfor.

Skjemaet returneres Vesterålskraft i utfylt og undertegnet stand.
Krav om kompensasjon må fremsettes innen 2 måneder etter at normal strømforsyning ble gjenopprettet

Kontroll av kravet
Når krav er fremmet vil Vesterålskraft sjekke kravet. Varigheten for strømbruddet regnes fra det tidspunkt Vesterålskraft først fikk melding om strømbruddet, eller Vesterålskraft visste eller burde ha visst at strømbruddet har funnet sted. Strømbruddet regnes som opphørt når normal strømforsyning er gjenopprettet.

Flere påfølgende strømbrudd regnes som sammenhengende om ikke normal strømforsyning opprettholdes i minimum to timer sammenhengende.

Kompensasjonsbeløp og avbruddslengde
for avbrudd over 12 timer til og med 24 timer : 600 kroner
for avbrudd over 24 timer til og med 48 timer : 1.400 kroner
for avbrudd over 48 timer til og med 72 timer : 2.700 kroner

For avbrudd ut over 72 timer gis det et tillegg på 1 300 kroner for hver nye påbegynte tjuefiretimers periode avbruddet varer.

Merk at for fritidsboliger kan et samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år. Forventet innbetalt nettleie regnes som forventet årsforbruk i kWh multiplisert med gjeldende sats for energileddet i tillegg til fastleddet.

Ifølge NVE har en kunde med flere tilknytningsavtaler med nettselskapet (målepunkt) kun krav på en kompensasjon. Hvis de ulike målepunktene gir opphav til ulik størrelse på kravet legges målepunktet som gir høyest kompensasjon til grunn.

Utbetaling
Kompensasjon vil normalt bli gitt som fratrekk på første nettleiefaktura etter at kravet er fremmet. Dersom kravet fremmes kort tid før fakturautstedelse vil utbetaling først skje på den påfølgende nettleiefakturaen.

Følg oss på: Vesterålskraft Nett AS Postboks 103, 8401 Sortland Tlf: 76 11 25 01 Personvern & cookies